ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSHOZ

Jelen adatkezelési tájékoztató – a regisztrálók hozzájárulásán alapuló hírlevél kiküldéshez kapcsolódó személyes adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

Az Eventikum rendezvényszervező iroda az Ön személyes adatainak kezelését az alábbiak szerint végzi:

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Eventikum rendezvényszervező iroda

Honlap: www.eventikum.ro

Elérhetősége: info@eventikum.ro

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

A regisztráció során az érintett(ek) által megadott adatok valódiságáért, helyességéért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

2. Az adatkezelés célja

Az Ön tájékoztatása az Adatkezelő által szervezett rendezvényekről, előadásokról, aktuális információkról, az esetleges műsorváltozásokról, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

3. Az adatkezelés jogalapja

Hírlevelet Önnek kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával (hírlevél regisztráció) küldünk. Az adatkezelés jogalapja tehát az Ön hozzájárulása, melyet a feliratkozással ad meg. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]

4. A kezelt adatok köre

Regisztráció során Önnek kizárólag a nevét és az email címét kell megadnia.

5. Az adatkezelés időtartama

Hírleveleinket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig Ön a hozzájárulását – az Adatkezelőnek megküldött nyilatkozatával – vissza nem vonja. Leiratkozni a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva vagy az info@eventikum.ro email címre küldött leiratkozást kérő e-mail útján tud. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Természetesen ha meggondolná magát, bármikor újból feliratkozhat.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

A hírlevelek küldését a Mailchimp mint adatfeldolgozó végzi (The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce de Leon Ave NESuite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; Az adattovábbítás megfelelőségét az Általános Adatvédelmi Kikötések alkalmazása garantálja.

7. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az 5. pontban jelzett módon. Felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, valamint kérheti kezelt személyes adatai átadását. Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (GDPR [általános adatvédelmi rendelet] – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS [EU] 2016/679 RENDELETE [2016. április 27.] a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Gyergyószentmiklós, 2024. március 10.